תהליך התקשרות

פגישה להכרות עם נציגי הבנין / מובילי העסקה מטעם הבנין.
בדיקת זכויות הבניה והיכולת לממש אותם לכדי פרויקט.
בדיקה כלכלית של הזכויות שניתן לממש ועריכת דו"ח אפס (דו"ח כלכלי) פנימי לכדאיות הפרויקט.
במידה וישנה כדאיות כלכלית, מתן הצעה כתובה לבעלי הדירות הממחישה את התמורה שיקבלו ואת מתווה העסקה טרום אדריכלות.
להצעה מצורף מסמך הסכמה none shop המקנה ליזם זכות לבצע את הפרויקט ולבדוק  לעומק את התכנות הבניה והאדריכלות ולהציג בפני בעלי הדירות מצגת תכנון לדירותיהם ולבנין החדש.
הצגת מצגת התכנון לבעלי הדירות וקבלת אישורם.
הכנה וחתימה על הסכם ייזום הכולל את התכנון בתוכו.
הכנת בקשה להיתר בניה ברוח התכנון וההסכם והפקדתה ברשות.
ניהול תהליך התכנון עד לקבלת היתר בניה.
חתימה עם בנק מלווה על הסכם ליווי לפרויקט והנפקת ערבויות לבעלי הדירות בערך הדירה החדשה טרום הריסת הבנין.
פינוי הדירות ומסירת הבנין הקיים לחזקת היזם.
הריסת הבנין הקיים.
בנית בנין חדש.
קבלת טופס 4 וטופס אכלוס.
מסירת הדירות החדשות לבעלי הדירות ולקוני הדירות.
בדיקת התאמה בדיקת
התאמה